Rekrytering

Välkommen till rekryteringsproffs.se
Vi jämför och vägleder företag inom allting som har att göra med rekrytering och rekryteringsföretag. Det är här din rekryteringsprocess börjar. Vår målsättning? Att få fram en heltäckande och skräddarsydd lösning som motsvarar ditt företags behov.

Hur hittar jag rätt kandidater för lediga jobb i mitt företag?

Att nyanställa är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men att hitta kandidater med rätt kompetens för lediga jobb kan vara en utmaning.

Resan mot den perfekta nyanställningen börjar därför med att ditt företag vänder sig till rätt rekryteringsföretag. Genom att outsourca rekryteringen till en specialist får du en säker och processinriktad rekrytering. Du minimerar på sätt riskerna för att anställa fel person.

Men hur hittar du ett rekryteringsföretag som förstår ditt företags specifika förutsättningar? Vi kan rekrytering och rekryteringsföretag. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta ett alternativ som minimerar felmarginalerna.

Varför ska du låta oss hitta rätt rekryteringsföretag?

Varje år lyckas rekryteringsföretag tillsätta tusentals lediga jobb på företag runtom i hela Sverige. Det är skälet till att alltfler företag väljer att outsourca rekryteringar istället för att sköta dem in-house. Du hittar rätt personal för din organisations lediga jobb om du låter rätt rekryteringsföretag sköta tillsättningsprocessen.
Outsourcad rekrytering ger er bland annat:

  1. Rekrytering med precision
  2. Frigjorda resurser att göra det ni gör bäst – d.v.s er affirsidé
  3. Rekrytering med helhetsperspektiv. Rekrytera inte endast baserat på utbildning och tidigare erfarenheter.
  4. Stöd och råd genom hela rekryteringsprocessen. Från framtagande av underlag och selektionsprocesser till uppföljningar efter slutförd rekryteringsprocess.

Kom ihåg att alla rekryteringsföretag vi arbetar med ger kostnadsfria nulägesrapporter och konsultation.

Om Oss

Vi är proffs på rekrytering – allmän information

w

Vad innebär rekrytering?

Rekrytering kallas den process som innebär att man söker, attraherar och kontrakterar människor till arbetsuppgifter.

Vilken rekrytering är bäst?

Enligt oss slutar det vanligtvis med bäst resultat när man oursourcar sin rekrytering. Varför? Rekryteringsföretag är specialister.

Varför rekryteringsföretag?

Vi tror starkt på att man ska fokusera på sin affär. Att rekrytera inhouse utan hjälp av specialister kan både vara dyrt och ta tid.

Global kunskap inom rekrytering

Vår utgångspunkt är självklart Sverige i våra rekryteringstips till dig men vi har kunskap världen över.  Här hittar du de mest etablerade och omtalade rekryterings firmorna.

Rekrytering via webben - ett nytt sätt att jobba

Vi vet att man idag måste vara effektiv och använda sin tid på rätt sätt. Vi rekommenderar endast rekryteringsbolag som ger er en kostnadsfri nulägesrapport och kommer med konkreta tips gratis. 

Fördomsfri rekrytering via rekryteringsproffsen

Vi jobbar endast med seriösa rekryteringsföretag.
Detta innebär givetvis att man ger er kandidater som är lämpade för uppdrag baserat på kunskap och erfarenhet inte etnicitet.

Lediga jobb

Om ditt företag har lediga jobb att erbjuda är det bara att gratulera. Det betyder med största sannolikhet att ni är bra på det ni gör och att ni därför växer.

För att fortsätta växa kommer det förr eller senare krävas att organisationens kompetensunderlag breddas och spetsas. Det bästa sättet att öka kompetensen i en organisation är att låta en expert på kompetens hitta den. Vi vet vilka rekryteringsföretag som har de rätta kontakterna och kunskapsunderlagen för att hitta precis rätt personer för din verksamhet.

Med rätt person på rätt plats bygger man förutsättningar för att växa ännu mer i framtiden.

ROI på rekrytering

Förkortningen ROI står för Return of Investment och syftar på den förväntade avkastningen av en ekonomisk investering. Just nyanställningar är bland de största investeringarna ett företag kan göra. Och precis som när det gäller ekonomiska investeringar så vill man få avkastning på sina rekryteringar.

I syfte att få din verksamhet att växa är rätt personal på rätt plats a och o och en felrekrytering kan bli dyrt. En väl genomförd rekryteringsprocess kan i och med det utgöra skillnaden mellan en rekrytering med hög ROI och stagnation. I värsta fall kan en felrekrytering bli en förlustaffär.

Rekryteringsföretag använder sig av vetenskapligt säkerställda metoder för att hitta personal som får din verksamhet att växa.

Kompetensbaserad rekrytering

Så kallad kompetensbaserad rekrytering är en kunskaps- och faktabaserad metod för att sålla fram passande kandidater för lediga jobb. Metoden är flexibel och kan anpassas efter olika kravbilder men är alltid vetenskapligt belagd.

Varje kompetensbaserad rekrytering inleds med en kompetensanalys för att komma fram till vad din organisation letar efter. Kompetens behöver inte bara syfta på formella färdigheter utan kan inkludera mjukare värden som personlighet, motivation och talang.

Oavsett hur den kompetensbaserade rekryteringen utformas från fall till fall så är syftet alltid detsamma. Det vill säga att inte låta slumpen och magkänslan spela avgörande roller i rekryteringsprocessen. Det är så man minimerar risken för kostsamma felrekryteringar.

Är kompetensbaserad rekrytering tillförlitlig?

Kompetensbaserad rekrytering är i nuläget den mest tillförlitliga metoden som finns för att få fram rätt personal för dina nyanställningar. Men, hundra procent tillförlitlighet är förstås praktiskt omöjlig. Åtminstone i det här sammanhanget.

Kompetensbaserad rekrytering bygger på vetenskaplig metodik vilket gör det till den säkraste metoden. Men precis som när det gäller vetenskap så omprövar och förbättrar en bra rekryterare sina metoder löpande.Vad som går att säga med säkerhet är att de traditionella metoderna för rekrytering innebär betydligt större risker.

Det klassiska tillvägagångssättet när företag ska tillsätta lediga jobb är att titta på kandidaternas referenser, utbildning och yrkeserfarenhet. Någonstans mot slutet av processen brukar beslutet fattas av magkänslan. Och det är i många fall så nära att låta slumpen fälla avgörandet som det går att komma. I kontrast till det erbjuder kompetensbaserad rekrytering en kvantifierbar och mer exakt metod för att hitta rätt personal.

Finns det några utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för mitt företag?

Om ditt företag på sikt vill genomföra rekrytering in-house är det en bra idé att utbilda sin rekryterare i kompetensbaserad rekrytering. Många rekryteringsföretag erbjuder utbildningar i kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering. Utbildningar finns för personal på alla nivåer i organisationen – från HR-specialister till tjänstemän och högre chefer.

Självklart går det att anpassa utbildningarna till din personals kunskapsnivå.

Vad är ett rekryteringsföretag?

De flesta skulle förmodligen svara att ett rekryteringsföretag kan hjälpa andra företag hitta kompetent personal för nyanställningar. Även om det är sant så fångar det inte riktigt bredden i vad många rekryteringsföretag kan hjälpa till med. De jobbar också ofta med exempelvis processutveckling, kurser, utbildningar m.m. I de flesta fall kan de ordna skräddarsydda lösningar som lotsar ditt företag genom hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Vissa rekryteringsföretag kan också hjälpa till med att utveckla in-house rekrytering genom utbildningar, processanalyser och utveckling av kompetensprofileringar. Även rekryteringsföretag har olika filosofier och det är där vi kommer in i bilden.

För att hitta personal med rätt kompetens för just ditt företag lönar det sig att hitta rätt rekryterare. Rätt rekryterare förstår din organisations målsättningar och ser vilken typ av person din organisation behöver för att ro dem i land.

Rekrytering och rekryteringsföretag över hela Sverige

Vi samarbetar med rekryterare och rekryteringsföretag över hela Sverige. Det ger oss kapacitet att hitta rekryteringsföretag med rätt förutsättningar för alla sammanhang. Vi kan därför hjälpa dig hitta kompetenta kandidater för lediga jobb oavsett vilken bransch det rör sig om. Exakt hur rekryteringsprocesser ser ut kan skilja sig mycket åt och ditt företags särskilda förutsättningar lägger riktningen för hela processen. Därför lägger vi stor vikt vid möjligheten formulera skräddarsydda lösningar.

Rekryteringsföretag kan alltid sköta hela eller delar av en rekryteringsprocess. Till exempel finns möjligheten att låta ett rekryteringsföretag hjälpa till med att formulera hur rekryteringsprocessen ska se ut samtidigt som ditt företag sköter intervjuprocessen. I sådana fall kanske en rekryteringskonsult kan avlasta organisationens egna rekryterare – vilket ett rekryteringsföretag kan förse er med. Oavsett vilka förutsättningarna är för ditt företag så är målet alltid den bästa helhetslösningen.

Så fungerar en rekryteringsprocess

Hur en rekryteringsprocess ser ut varierar beroende på behoven hos beställaren. Ibland behövs personal snabbt, ibland behövs en medarbetare med väldigt specifik kompetens o.s.v. Men generellt kan man säga att en väl utförd rekryteringsprocess börjar med en behovsanalys. Den har som syfte att klarlägga exakt vilken typ av kompetens som efterfrågas och mynnas ut i en kravprofil.

Kompetens kan betyda många olika saker och inkludera sociala faktorer, tidigare erfarenheter, målmedvetenhet m.m. Därefter inleds en intervjuprocess med målet att sålla fram ett antal lämpliga kandidater utifrån kravprofilen.

Vilka faktorer vägs in vid rekrytering?

Det avgörs av vilken profil företaget vill ha på den person som eftersöks. Ett bra rekryteringsföretag förstår och har arbetat med liknande kravbilder tidigare och vet därför hur man tillsätter den aktuella positionen.

Om man ska säga någonting om vilka faktorer som generellt brukar ingå vid rekrytering så handlar det om kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet. Vid kompetensbaserad rekrytering, som så gott som alla rekryteringsföretag använder sig av numera, väger man vanligtvis in ytterligare faktorer. Det kan till exempel handla om att kandidaterna ska passa väl in med företagets varumärke.

Ibland förekommer det att man genomför rigorösa undersökningar för att se hur väl kandidaterna kommer att passa in på din arbetsplats. Vi kan hjälpa dig att ta fram en kravprofil som specificerar exakt vilka variabler som ska ingå vid bedömningen av kandidater.

Kan rekryteringsföretag göra uppföljningar för min rekrytering?

Att efter en slutförd rekryteringsprocess utföra en uppföljning kan vara ett klokt drag både för ditt företag och rekryteraren. En uppföljning utförs först och främst med syftet att se hur väl personalen som rekryterats passar på sin nya arbetsplats.

Beroende på utfallet kan sen ytterligare åtgärder vidtas. Kanske har provanställning tillämpats och om rekryteringen inte fallit väl ut kan det bli aktuellt med en ny rekryteringsprocess. I andra hand handlar det om att tillvarata erfarenheterna från den genomförda rekryteringen för att stärka processen på sikt. Kompetensbaserad rekrytering är en metod som ständigt raffineras och förfinas.

Vad kan ett rekryteringsföretag hjälpa mig med?

Många rekryteringsföretag har bred kompetens inom allt som har med kompetens att göra. De sysslar förutom med att hitta lämpliga kandidater för dina arbetstillfällen med kompetensutveckling, kursverksamhet m.m. Rekryteringsföretag kan hjälpa dig med hela eller delar av av en rekryteringsprocess. Från att göra urval av kandidater till personlighets- eller färdighetstester till referenstagning.

De flesta strävar efter att skräddarsy lösningar som passar just dina behov. Sinsemellan kan olika rekryterare utgå från helt olika rekryteringsfilosofier. Det är därför viktigt att låta rätt företag sköta rekryteringen åt dig.

Vad är skillnaden mellan olika rekryteringsföretag?

Olika rekryteringsföretag har precis som företag i allmänhet olika kompetenser och specialistområden. Det kan ta sig uttryck i olika filosofier och arbetsmetoder för att få fram rätt personal som passar din organisations syften.

På samma sätt kan rekryteringsföretag inrikta sig mot specifika branscher. Wise Professionals är till exempel en rekryterare som fokuserar på bl.a. HR, finans och kommunikation. Det finns rekryteringsföretag för alla branscher.

För att kunna hitta personal som tillför den kompetens som behövs är det därför viktigt att hitta rätt rekryteringsföretag. Ett som förstår era behov och har utöver det kontaktnätet och metoderna för att tillfredsställa dem.

Vad är skillnaden mellan ett rekryterings- och bemanningsföretag?

Skillnaden mellan bemannings- och rekryteringsföretag kan många gånger vara flytande. Generellt går det att säga att ett samarbete med ett rekryteringsföretag ska mynna ut i att ditt företag anställer en eller flera personer.

Rekrytering handlar helt enkelt om att hitta personal med rätt kompetens för kort- eller långsiktiga anställningar. Ett bemanningsföretag arbetar istället vanligtvis med att bistå med inhyrd personal för tidsbegränsade perioder – ofta med kortare tidsmarginaler.

Rekryteringsföretag för alla branscher och sammanhang

Olika branscher premierar olika typer av kompetens och ibland krävs det specialister för att hitta vad som premieras i din bransch. En duktig matematiker blir till exempel inte nödvändigtvis en bra säljare och tvärtom.

Det är av den anledningen många rekryteringsföretag valt att rikta in sig mot särskilda branscher. Därför kan vi hjälpa dig oavsett om du på jakt efter en driven säljare, driver vårdföretag eller vill rekrytera en duktig kommunikatör.

Anpassade bedömningar av kandidater

Vilka faktorer som används vid bedömningen av lämpliga kandidater avgörs helt och hållet av vilka krav din organisation har. Vanligtvis ingår klassiska faktorer som kandidaternas tidigare arbetslivserfarenhet och studieprestationer.

Ibland kan det bli aktuellt att ta hänsyn till andra variabler som arbetsplatsens sociala miljö m.m. I vissa fall kan man tänka sig arbetsplatsbesök för att konkret kunna bedöma hur väl kandidaten kommer att passa in. Målsättningen att få fram passande kandidater är i slutändan villkoret som utformar processen.

Det är med andra ord du som beställare som i dialog med rekryteraren avgör hur kandidaterna ska bedömas.

Kan ni hjälpa mitt företag att utveckla vår egen rekrytering?

Det lönar sig alltid att tänka långsiktigt. Ur det perspektivet kan det bästa ibland vara att utveckla företagets egna rekryteringsstrategier. Många rekryteringsföretag kan hjälpa till med att raffinera rektryteringsprocesser in-house. Precis som när det gäller rekrytering av personal anpassas processutvecklingen efter förutsättningarna för din organisation.

I vissa fall finns en någorlunda välformulerad kravbild och det enda som saknas är en konkretisering. I andra fall kanske vissa grundläggande pusselbitar saknas. Oavsett hur långt ni har kommit med arbetet att formulera era strategier så finns hjälp att få. Rekryterare kan hjälpa er att utveckla screening och assessment och kvalitetssäkring av verktyg för kompetensbedömning.

Om ni vill anordna en grundläggande kurs i kompetensbaserad rekrytering så går det att ordna. Vi kan hjälpa dig att hitta rekryteringsföretaget som ror er långsiktiga rekrytering i hamn.

Tänk Team!

Vi ser till helheten – rekrytera rätt personer

Att man idag måste kunna jobba som ett lag är en otroligt vanlig framgångsfaktor vilket många missar. Att endast rekrytera baserat på utbildning och fd. arbetsplatser är ett vanligt misstag.

Vilken typ av person är ni ute efter? Vilka egenskaper och inställning är viktigt för er? Vi hjälper er att navigera till rätt kandidat via proffs på rekrytering.

Vi följer med er hela rekryteringsprocessen

Många har inte anställt tidigare. Vi hjälper er med en nulägesrapport och tar fram konkreta förslag på rätt rekryteringsföretag för just er.
Hör av er

Fem fokusområden

Vi har nischat oss på dessa områden och har lång erfarenhet i branschen.

fördomsfri rekrytering

Stöd i krångliga HR frågor

Vi supporterar er inom 48 h

Vi kopplar ihop er med rätt rekryteringsföretag

Vi ger er rapporter på samtlig data av relevans

Omdöme

Hör vad våra kunder har att säga

Vi fick hjälp hela vägen av rekryteringsproffs när vi skulle anställa en ny bloggare.
Att träffa rätt kan vara väldigt svårt av erfarenhet och här var det mitt i prick. Bo Lindgren

Dermalogica

Vi behövde anställa två till vårt lager på väldigt kort varsel. Rekryteringsproffs förstod vårt behov och levererar direkt flera förslag genom etablerade rekryteringsfirmor.

Daniella Lindhage

Travela Resor AB

Vi letade febrilt efter en duktig skribent med en bred kunskap inom betting. Vi fick flera förslag via Rekryteringsproffs och har anställt 3 stycken med gott resultat.

Linnea Rogstad

Sunsettle AB

Jag har bara gott att säga om det stöd jag fått från rekryteringsproffs i frågor jag saknar kunskap. Redan innan vi hade en affär ihop kände jag ett genuint engagemang. Petter Freden

IT Vision AB

Kontakta oss

Office

Tulegatan 3
113 58
Stockholm

Öppettider

M-F: 08:00-17:00

Call Us

0046767003020